Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Adresēto sūtījumu piegāde

Adresētie sūtījumi ir vēstules, tiešā pasta sūtījumi, bandroles un sīkpakas.

Vēstule — aploksnē ievietots vai citādi līdzvērtīgi noformēts pasta sūtījums, kurā pārsūta rakstveida paziņojumus, dokumentus, mākslinieciskas atklātnes vai fotogrāfijas.

Tiešā pasta sūtījumi — vēstuļu korespondences sūtījumi, kuri sastāv tikai no reklāmas, tirdzniecības vai publicitātes materiāla un satur identisku ziņojumu, izņemot adresāta vārdu, adresi un identifikācijas numuru, un citas modifikācijas, kas nemaina ziņojuma būtību, un kurus sūta ievērojamam adresātu skaitam, ko nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un kuri jāpārsūta un jāpiegādā pēc adreses. Rēķinus, faktūrrēķinus, finanšu pārskatus un citus neidentiskus ziņojumus neuzskata par tiešā pasta sūtījumiem. Par tiešā pasta sūtījumu neuzskata vienā iesaiņojumā apvienotu tiešā pasta sūtījumu un citu pasta sūtījumu.

Bandrole — adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta dažādu veidu iespieddarbus.

Sīkpaka — pasta sūtījums, kurā pārsūta neplīstošus sīkus priekšmetus, izņemot dokumentus, iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.